Řád školní družiny

 1. Žáka do ŠD přihlašují rodiče vyplněním zápisního lístku. O přijetí a vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy. V zápisním lístku je nutno jasně vyznačit kdy a s kým bude žák odcházet, a telefonický kontakt na rodiče, kam je možno při úraze či nenadálé situaci podat zprávu.
 2. ŠD je v provozu od 6,30 do 17,30 hod. Žáci jsou rozděleni do oddělení.
 3. Příchod žáků do ranní ŠD je do 7,30 hod. V 7,40 hod. vychovatelka/vychovatel převede žáky na starou budovu.
 4. Po skončení vyučování vychovatelka/vychovatel přebírá žáky, kteří navštěvují ŠD, od třídní učitelky a společně se přesunou do družinové třídy. Žák nesmí opustit prostory školy ani ŠD bez vědomí vychovatelů.
 5. Žák, který má omluvenku, ji odevzdá vychovatelce/vychovateli a v případě, že odchází domů po obědě, sám odchází do jídelny. Na omluvence musí být uvedeno datum a s kým žák odchází. Na základě telefonického hovoru ani SMS nemůže být žák propuštěn.
 6. Rodiče si mohou své děti vyzvedávat výhradně pomocí čipu v tuto dobu: hned po vyučování, 13,45 – 14,15 nebo 15,30 – 17,30. Mimo vyzvedávací dobu probíhá zájmová činnost a vycházky, proto žádáme rodiče o dodržování daného času. Čip k vyzvedávání si rodiče zakoupí v libovolném počtu 100,- Kč/kus.
 7. V případě, že si rodiče nevyzvednou žáka do skončení provozu ŠD, vychovatelka/vychovatel se pokusí telefonicky spojit s rodiči a po opakovaném pozdním vyzvedávání bude žák na základě rozhodnutí ředitele školy ze ŠD vyloučen.
 8. Je-li žák přihlášen na kroužek, který není organizován ŠD, zodpovídá za něj od převzetí vedoucí kroužku. Před začátkem kroužku si osobně žáky vyzvedne a po skončení opět osobně přivede zpět do ŠD.
 9. V době prázdnin během školního roku není ŠD v provozu. V čase letních prázdnin ŠD funguje na určené škole MČ P4.
 10. Za pobyt v ŠD se platí měsíční poplatek 250,- Kč, splatný vždy za celé pololetí najednou (tj.1250,- Kč) na účet školy číslo 426000999/2010 s příslušným variabilním symbolem žáka – za 1.pololetí do 20.9. a za 2.pololetí do 15.2. Nebude-li poplatek včas uhrazen, bude žák od následujícího měsíce ze ŠD vyloučen.
 11. ŠD umožňuje žákům odpočinek, zájmové činnosti a různé formy přípravy na vyučování. Žáci mají právo účasti na zájmových činnostech, využívat zařízení ŠD, podílet se na plánování činností ŠD a zvát na společné akce k tomu určené členy rodiny. Žáci mají právo projevit vlastní názor, aniž by se tím dotkli cti a osoby jiných.
 12. Povinností žáků je slušně a ohleduplně se chovat, udržovat v pořádku své věci a vybavení ŠD, úmyslně nepoškozovat majetek školy, ŠD a spolužáků. Při úmyslném poškození vybavení ŠD má škola právo požadovat od rodičů žáka náhradu škody.
 13. Za své osobní věci si zodpovídají žáci sami. Bez svolení vychovatelky/vychovatele žáci nesmějí používat mobilní telefony.
 14. Všechny závažné kázeňské přestupky vychovatelka/vychovatel řeší s rodiči žáka. Při opakované nekázni může být žák podmínečně vyloučen ze ŠD na dobu 14 dní, případně na základě rozhodnutí ředitele školy zcela vyloučen z docházky do ŠD.
 15. Povinností zákonných zástupců je zdůvodňovat nepřítomnost dětí, vyzvedávat dítě ve stanovenou dobu, včas platit úhradu za ŠD, zajímat se o chování svého dítěte a zúčastnit se projednávání jeho chování, oznámit všechny změny, seznámit se s vnitřním řádem ŠD a respektovat ho.
 16. Rodiče se mohou seznámit s činností a akcemi ŠD na webových stránkách školy. Rodiče svým podpisem dávají souhlas k případnému zveřejnění fotografií svých dětí k prezentaci ŠD a školy (v družinovém časopise, na webových stránkách školy), nikoli k placeným reklamním účelům.

S účinností od 1.9.2018

Komentáře nejsou povoleny.