Řád školní družiny

 

 1. Žáka do ŠD přihlašují rodiče vyplněním zápisního lístku. O přijetí a vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy. V zápisním lístku je nutno jasně vyznačit kdy a s kým bude žák odcházet, a telefonický kontakt na rodiče, kam je možno při úraze či nenadálé situaci podat zprávu.
 2. ŠD je v provozu od 6,30 do 8,00 a od konce vyučování do 17,30 hod. Žáci jsou rozděleni do oddělení.
 3. Příchod žáků do ranní ŠD v hlavní budově je do 7,30 hod. V 7,40 vychovatelka/vychovatel převede žáky do šaten v příslušné budově.
 4. Po skončení vyučování vychovatelka/vychovatel přebírá žáky, kteří navštěvují ŠD, od třídní učitelky a společně se přesunou do hlavní budovy. Žák nesmí opustit prostory školy ani ŠD bez vědomí vychovatelů.
 5. Žák, který má omluvenku, ji odevzdá vychovatelce/vychovateli a v případě, že nejde do ŠD, sám odchází do jídelny. Na omluvence musí být uvedeno datum, případně s kým žák odchází. Na  základě telefonického hovoru ani SMS nemůže být žák propuštěn.
 6. Rodiče si mohou své děti vyzvedávat hned po vyučování (osobně, na základě písemné omluvenky) nebo výhradně pomocí čipu (pokud žák neodchází dle písemného oznámení sám) v tuto dobu:  13,45 – 14,15 nebo 15,30 – 17,00. Mimo vyzvedávací dobu probíhá zájmová činnost a vycházky, proto žádáme rodiče o dodržování daného času. Čip k vyzvedávání si rodiče zakoupí v libovolném počtu 100,- Kč/kus.
 7. V případě, že si rodiče nevyzvednou žáka do skončení provozu ŠD, vychovatelka/vychovatel se pokusí telefonicky spojit s rodiči a po opakovaném pozdním vyzvedávání bude žák na základě rozhodnutí ředitele školy ze ŠD vyloučen.
 8. Je-li žák přihlášen na kroužek, který není organizován ŠD, zodpovídá za něj od převzetí vedoucí kroužku. Před začátkem kroužku si osobně žáky vyzvedne a po skončení opět osobně přivede zpět do  ŠD.
 9. V době prázdnin během školního roku není ŠD v provozu. V čase letních prázdnin ŠD funguje na  určené škole MČ P4.
 10. Za pobyt v ŠD se platí měsíční poplatek 250,- Kč, splatný vždy za celé pololetí najednou (tj.1250,- Kč) na účet školy číslo 426000999/2010 – za 1. pololetí do 20. 9. a za 2. pololetí do 15. 2. s příslušným variabilním symbolem žáka a do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka. Nebude-li poplatek včas uhrazen, bude žák od následujícího měsíce ze ŠD vyloučen.
 11. ŠD umožňuje žákům odpočinek, zájmové činnosti a různé formy přípravy na vyučování. Žáci mají právo účasti na zájmových činnostech, využívat zařízení ŠD, podílet se na plánování činností ŠD a zvát na společné akce k tomu určené členy rodiny. Žáci mají právo projevit vlastní názor, aniž by se  tím dotkli cti a osoby jiných.
 12. Povinností žáků je slušně a ohleduplně se chovat, udržovat v pořádku své věci a vybavení ŠD, úmyslně nepoškozovat majetek školy, ŠD a spolužáků. Při úmyslném poškození vybavení ŠD má škola právo požadovat od rodičů žáka náhradu škody.
 13. Za své osobní věci si zodpovídají žáci sami. Bez svolení vychovatelky/vychovatele žáci nesmějí používat mobilní telefony, „chytré hodinky“ a další elektronická zařízení.
 14. Všechny závažné kázeňské přestupky vychovatelka/vychovatel řeší s rodiči žáka. Při opakované nekázni může být žák podmínečně vyloučen ze ŠD na dobu 14 dní, případně na základě rozhodnutí ředitele školy zcela vyloučen z docházky do ŠD.
 15. Povinností zákonných zástupců je zdůvodňovat nepřítomnost dětí, vyzvedávat dítě ve stanovenou dobu, včas platit úhradu za ŠD, zajímat se o chování svého dítěte a zúčastnit se projednávání jeho chování, oznámit všechny změny, seznámit se s vnitřním řádem ŠD a respektovat ho.
 16. Rodiče se mohou seznámit s činností a akcemi ŠD na webových stránkách školy. Rodiče svým podpisem dávají souhlas k případnému zveřejnění fotografií svých dětí k prezentaci ŠD a školy (v družinovém časopise, na webových stránkách školy), nikoli k placeným reklamním účelům.
 17. ŠD dbá pokynů MŠMT s ohledem na aktuální hygienická a bezpečnostní opatření.

 

S účinností od 1.9.2020

Komentáře nejsou povoleny.