Školní řád

Nový školní řád platný od 25. 6. 2019 (úplné znění)

Výňatek ze školního řádu 

Při každodenním provozu ve škole a řešení všech situací mezi žáky, pracovníky školy a rodiči se snažíme o vzájemné porozumění. Dodržujeme normy společenského chování, jejich samozřejmou součástí je pozdrav, poděkování, ohleduplnost a vzájemný respekt.

Pravidla školního řádu platí v budově a na pozemku školy a při veškerých akcích organizovaných školou.

Vnitřní režim školy

Vstup do školy v 7:40.

Hodina Od – do Přestávka Délka přestávky (min)
1.  8:00  –   8:45   8:45 –   8:55 10
2.  8:55  –   9:40   9:40 – 10:00 20
3. 10:00 – 10:45 10:45 – 10:55 10
4. 10:55 – 11:40 11:40 – 11:50 10
5. 11:50 – 12:35 12:35 – 12:45 10
6. 12:45 – 13:30 13:30 – 13:40 10
Polední pauza 30
8. 14:00 – 14:45 14:45 – 14:55 10
9. 14:55 – 15:40 15:40 – 15:50 10

 

Žák je povinen dostavit se do školy tak, aby byl nejpozději v 7:55 ve třídě na svém místě a mohl si připravit pomůcky na vyučování. Obě budovy školy se zavírají v 7:55 hodin. Obě budovy se opět otevřou v 8:00 hodin, pozdě příchozí budou vpuštěni dovnitř a obě budovy budou poté opět uzavřeny. Pozdní příchod do vyučování je žákům zapsán do třídní knihy.

Přestávka mezi dopolední a odpolední výukou není součástí vyučování, Žáci ji tráví v určené učebně pod dozorem pověřeného vyučujícího. Tuto přestávku mohou žáci trávit i mimo školu, ale jen se s písemným souhlasem rodičů, kteří za ně po tuto dobu přebírají zodpovědnost.

V době mimo vyučování zodpovídají za žáka rodiče.

 

Omlouvání absencí:

 

1) Absence z předem známých důvodů v délce trvání 1 hodina – 1 den:

Takovou absenci je nutné ohlásit ještě před jejím započetím. Ohlášení provádějí rodiče písemně – uvedou  datum, důvod nepřítomnosti a v případě, že žák odchází z výuky, uvedou čas odchodu. Od uvedeného času přebírají za žáka zodpovědnost. Toto ohlášení lze zapsat dvěma způsoby:

a) elektronicky – do žákovské knížky

b) do papírového omluvného listu, který žák obdrží na začátku školního roku – v tomto případě žák předkládá omluvný list třídnímu učiteli

 

(Jiný způsob omluvy nebude brán v potaz, žáka nelze uvolnit z vyučování na základě telefonického hovoru, ani e-mailu. Žáci 1. stupně navíc odcházejí z vyučování pouze v doprovodu rodiče nebo jím určené dospělé osoby. Doprovod podepisuje převzetí zodpovědnosti.)

Třídní učitel zapíše ohlášenou nepřítomnost do třídní knihy.

Žák 2. stupně, který na základě omluvenky odchází o přestávce, nahlásí navíc svůj odchod vyučujícímu předcházející nebo následující hodiny. Jestliže odchází během hodiny, oznámí to vyučujícímu dané hodiny ještě před jejím začátkem.

 

2) Absence ze zdravotních důvodů:

Při nemoci žáka (případně jiné náhlé absenci) mají rodiče povinnost informovat třídního učitele nejpozději do tří kalendářních dnů, přičemž prvním dnem se rozumí první den absence. Rodiče mohou v rámci informování rovnou využít elektronickou omluvenku v žákovské knížce, uvedou zde dobu trvání nepřítomnosti (datum od – do). Absence je tak považována za ohlášenou a zároveň omluvenou.

Jestliže rodič k informování třídního učitele o absenci využije jiný způsob, než je elektronická omluvenka v ŽK (telefon, e-mail), musí po návratu žáka do školy do tří kalendářních dnů žáka ještě omluvit, a to elektronicky do ŽK, nebo písemně do papírového omluvného listu, který žák předkládá třídnímu učiteli. V případě nedodání omluvenky do tří kalendářních dnů po návratu do školy se budou hodiny považovat za neomluvené.

 

3) Předem známá absence delší než 1 den z jiných než zdravotních důvodů:

Rodiče žádají o uvolnění z vyučování písemně prostřednictvím formuláře (ke stažení na www.zsskolni.cz), který předloží předem třídnímu učiteli. Žádost schvaluje ředitel školy nebo jeho zástupce po souhlasu třídního učitele (při schvalování uvolnění se bere ohled na prospěch a chování žáka).

 

V případě pochybností o oprávněnosti omluvenky má škola právo vyžádat si potvrzení lékaře.

 

Pokud je absence žáka v daném předmětu větší než 30% docházky v daném klasifikačním období, žák nemusí být klasifikován.

 

Neomluvené hodiny se řeší ve spolupráci s rodiči a nahlašují se sociálnímu odboru.

Komentáře nejsou povoleny.