Školní klub

Vážení rodiče,

poslední školní den – středa 30.6. – bude klub otevřen hned po skončení předávání vysvědčení od 8,45. Na oběd půjdeme v 11 hodin. Provoz klubu bude ukončen v 16 hodin.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY!


Upozornění

Od příštího školního roku 2021/22 bude školní klub fungovat dle jiných pravidel. Rodiče budou včas informováni.

 


 

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme nový školní klub.

Klub bude zprvu otevřen pro žáky 4. tříd, až po uvolnění opatření ohledně COVID-19 bude klub zpřístupněn také pro žáky druhého stupně.

Provozní doba školního klubu je stanovena každý všední den od 13:00 do 17:00 hodin.

Roční poplatek činí 500 korun.

Podmínkou pro přijetí uchazeče k činnosti klubu je písemná přihláška.

Rodič si v přihlášce vybere variantu docházky a vyplní, zda syn/dcera bude navštěvovat klub buď PRAVIDELNĚ nebo PŘÍLEŽITOSTNĚ, viz. Řád školního klubu.

Klub bude sloužit jako volnočasový prostor.

Co klub nabízí:

Společenské hry, fotbálek, kulečník, prima povídání. A pro ty, kteří budou chtít, také trochu toho uměleckého kumštu. Akční a nápadité zájemce čeká herecká improvizace (styl ala Partička), tvorba moderátorského rozhovoru, storytelling – vyprávění příběhů na základě vlastní fantazie, slam poetry – návod, jak skládat verše a zkusit rapovat. A plno další her a zábav. Aktivita je samozřejmě dobrovolná. Někdo si bude chtít v klubu jen odpočinout a zrelaxovat, někdo si přijde zahrát hry, někdo si bude chtít v klubu plnit úkoly do školy či jen popovídat s kamarády.

Cíl klubu:

Setkávání se spolužáky a kamarády, zábava, společná tvořivá práce na různých aktivitách či projektech klubu.


Kontakt:

Bc. Vlastimila Zahrádková – vychovatelka školního klubu

vlastimila.zahradkova@zsskolni.cz

 

Bc. Alena Šťastná – vedoucí vychovatelka

druzina@zsskolni.cz

mobil: 603 189 845


 

Řád školního klubu

 

 1. Školní klub (dále jen klub) je v provozu ve dnech školní docházky od 13.00 hod. do 17.00 hod.
 2. Klub je určen žákům 4. – 9. tříd s tím, že nyní kvůli nemoci COVID-19 se otevře klub pouze pro 4. ročníky.
 3. Žáci jsou přijímáni k docházce do klubu na jeden školní rok na základě rodičem (zákonným zástupcem) řádně vyplněné přihlášky.
 4. Docházka žáků je buď pravidelná, nebo příležitostná.

Pravidelná docházka – žák chodí pravidelně v uvedené dny v čase provozu klubu a odchází v dobu uvedenou na přihlášce. Navštěvuje-li kroužky pořádané školou (nebo má v určitý čas jinou aktivitu), rodič (zákonný zástupce) vyplní na zadní straně přihlášky čas samostatného odchodu žáka a do poznámky napíše, kam dítě odchází. Po odchodu žáka nemá vychovatelka za něj odpovědnost. V případě, že se do klubu bude žák vracet, vyplní rodič (zákonný zástupce) také čas příchodu. Pokud má být žák z klubu uvolněn mimo čas zaznamenaný na přihlášce, rodič (zákonný zástupce) napíše písemnou omluvenku, kterou žák předá vychovatelce klubu. Na písemné zprávě rodič (zákonný zástupce) napíše jméno žáka, datum, čas odchodu a svůj podpis. Žádost o uvolnění žáka přes SMS, e-mail a telefonní hovor nebude akceptována.

Příležitostná docházka – rodič (zákonný zástupce) stvrzuje svým podpisem na přihlášce, že žák může kdykoliv během otevíracích hodin do klubu přijít a odejít. V tomto případě nepotřebuje žák žádné omluvenky a je jen na jeho svobodném rozhodnutí, zda bude či nebude v klubu. V takovém případě nenese vychovatelka klubu žádnou odpovědnost za žáka, který se nachází mimo prostory klubu.

 1. Odhlašování žáka z docházky do klubu provádějí rodiče (zákonní zástupci) výhradně písemnou formou kdykoliv v průběhu školního roku. Úplata za daný rok se nevrací.
 2. Do klubu přicházejí a odcházejí žáci samostatně. Při svém příchodu i odchodu se nahlásí vychovatelce klubu, která je zapíše do docházky.

Vychovatelka klubu nese zodpovědnost jen za žáky, kteří se fyzicky nacházejí v prostoru klubu, zabezpečuje ochranu a rozvoj fyzického, psychického a sociálního zdraví žáků.

Za žáka, který se do školního klubu nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.

 1. V době školních prázdnin není činnost klubu zajišťována.
 2. Výše platby činí 500,- Kč na rok a je splatná do 14 dnů od podání přihlášky na účet školy č. 426000999/2010.

Do zprávy pro příjemce rodič napíše jméno žáka a účel platby.

 1. Povinností žáka je:
 • dodržovat Školní řád a Řád školního klubu
 • plnit pokyny vychovatelky klubu
 • z bezpečnostních důvodů neopouštět klub ani budovu školy bez vědomí vychovatelky
 • řádně pečovat o své osobní věci, nenosit do klubu větší peněžní hotovost a cenné věci, které nesouvisejí se zájmovým vzděláváním. Za ztrátu vychovatelka neručí.

Žák nesmí pořizovat nahrávky – video, audio, foto.

Žáci nesmějí používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí, jakož i náznaků šikany. Takové jednání se vždy považuje za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a Řádem školy. Vychovatelka má právo žákovi přerušit aktivitu, případně žáka pro porušení pravidel chování navrhnout na vyloučení z klubu. O vyloučení rozhoduje ředitel školy.

 1. S majetkem a vybavením klubu zachází žák šetrně. V případě úmyslného poškození majetku klubu budou zákonní zástupci vyzváni k jednání o úhradě způsobené škody. Majetek klubu nesmí žák odnášet domů.
 2. Oblečení žáků a aktovky jsou odkládány na určená místa. Věci, které je možno zaměnit, mají být řádně označeny. Žák si za své osobní věci zodpovídá sám. Případnou ztrátu nebo záměnu hlásí ihned žák nebo zákonný zástupci vychovatelce.
 3. Žák má právo:
 • účastnit se všech činností a aktivit klubu
 • na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jeho věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře
 • na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.
 1. Povinností rodičů (zákonných zástupců) je řádně omlouvat nepřítomnost žáka v klubu (je-li přihlášen k pravidelné docházce), včas platit úhradu za klub, zajímat se o chování svého dítěte a zúčastnit se projednávání jeho chování, oznámit všechny změny, seznámit se s Řádem školního klubu a respektovat ho.
 2. Rodiče (zákonní zástupci) se mohou seznámit s činností a akcemi klubu na webových stránkách školy, svým podpisem v přihlášce dávají souhlas k případnému zveřejnění fotografií svých dětí k prezentaci klubu a školy (ve školním časopise, na stránkách školy), nikoli k placeným účelům.
 3. Školní klub dbá pokynů MŠMT s ohledem na COVID-19 (aktuální hygienická a bezpečnostní opatření).

 

S účinností od 1.9.2020                  

Komentáře nejsou povoleny.