Školní klub

 

 


Upozornění

Školní klub bude opět od úterý 15. března 2022 otevřen pro přihlášené žáky 4. tříd a druhého stupně.

______________________________________________________________________________________

V tomto školním roce 2021/22 bude školní klub fungovat dle jiných pravidel (viz Řád školního klubu níže). Klub je otevřen pro žáky 4. – 9. tříd každý všední den v době 13 – 17 hodin.

Upozorňujeme, že maximální kapacita je 30 přítomných žáků. Po naplnění tohoto počtu nebude již žádný žák do prostoru klubu vpuštěn.

________________________________________________________________________________________________________________

Klub slouží jako volnočasový prostor.

Podmínkou pro přijetí uchazeče k činnosti klubu je písemná přihláška.

Co klub nabízí:

Společenské hry, fotbálek, kulečník, prima povídání. A plno další her a zábav. Aktivita je samozřejmě dobrovolná. Někdo si bude chtít v klubu jen odpočinout a zrelaxovat, někdo si přijde zahrát hry, někdo si bude chtít v klubu plnit úkoly do školy či jen popovídat s kamarády.

Cíl klubu:

Setkávání se spolužáky a kamarády, zábava, společná tvořivá práce na různých aktivitách či projektech klubu, smysluplné trávení volného času.


Kontakt:

Bc. Vlastimila Zahrádková – vychovatelka školního klubu

vlastimila.zahradkova@zsskolni.cz

 

Bc. Alena Šťastná – vedoucí vychovatelka

druzina@zsskolni.cz

mobil: 603 189 845

_____________________________________________________________________________________________________________________

Řád školního klubu

 1. Školní klub je v provozu ve dnech školní docházky od 13. 00 hod. do 17. 00 hod.
 2. Klub je určen žákům 4. – 9. tříd.
 3. Žáci jsou přijímáni k docházce do klubu na jeden školní rok na základě vyplněné přihlášky podepsané rodičem (zákonným zástupcem).
 4. Rodič (zákonný zástupce) stvrzuje svým podpisem na přihlášce, že žák může kdykoliv během provozní doby do klubu přijít a odejít. Je na svobodném rozhodnutí žáka, zda bude či nebude v klubu.
 5. Odhlašování žáka z docházky do klubu provádí rodiče výhradně písemně kdykoliv v průběhu roku.
 6. Výše platby činí 500 Kč na rok a je splatná do 14 dnů od podání přihlášky na účet školy č. 426000999/2010. Do zprávy pro příjemce rodič napíše jméno žáka a účel platby.
 1. Do klubu přicházejí a odcházejí žáci samostatně. Opakovaný návrat do klubu je povolen do 16.00 hod. Žáci se při svém příchodu a odchodu nahlásí vychovatelce, která je zapíše do denní docházky.
 2. Školní klub mohou žáci navštěvovat pravidelně nebo pouze v některých dnech podle potřeby.
 3. Maximální kapacita je 30 přítomných žáků. Po naplnění tohoto počtu nebude již žádný žák do prostoru klubu vpuštěn.
 4. Vychovatelka nese zodpovědnost pouze za žáky, kteří se fyzicky nacházejí v prostoru klubu, zabezpečuje ochranu a rozvoj fyzického, psychického a sociálního zdraví žáků. Za žáka, který se nedostavil do klubu, vychovatelka nezodpovídá.
 5. V prostorách školního klubu, v prostorách školy a jejím okolí se žáci chovají dle řádu školy a školního klubu. Nepoužívají bez dovolení mobilní telefony, chovají se patřičně k zařízení a majetku školy, nijak jej neničí. Je zakázáno odnášet jakýkoliv majetek školy domů. Za porušení řádu klubu je považováno např. hrubé (agresivní) chování k ostatním či vychovatelce, i neslušné slovní projevy. V případě fyzického či vulgárního ataku vůči ostatním může vychovatelka žáka v týž den z prostor školního klubu vykázat. V případě opakovaných nežádoucích projevů může být žák vyloučen z klubu. O vyloučení rozhoduje ředitel školy.
 1. Povinností žáka je:
 • dodržovat řád školního klubu,
 • plnit pokyny vychovatelky klubu,
 • neopouštět bez upozornění prostory klubu ani budovu školy,
 • nenosit do školy větší peněžní hotovost či věci, které nesouvisejí se zájmovým vzděláváním. Za ztrátu, odcizení, či poškození vychovatelka neručí. Zároveň je zakázáno pořizovat nahrávky (audio, video, fotky).
 1. Oblečení žáků a aktovky jsou odkládány na určená místa. Věci, které je možno zaměnit, si žáci patřičně označí. Žák si za své věci zodpovídá sám. V případě opuštění místnosti školního klubu si žák může své osobní věci uzamknout do své školní skříňky. Případnou ztrátu hlásí žák ihned vychovatelce. Za ztrátu volně odložených věci mimo určená místa vychovatelka neručí.
 2. Žák má právo:
 • účastnit se všech činností klubu,
 • na odpočinek, na oddechové činnosti odpovídající jeho věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech. Odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře. Mají nárok na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí a ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí, zásahu do soukromého života a poškozování pověsti.
 1. Povinností rodičů je včas platit úhradu za klub, zajímat se o chování svého dítěte a v případě potřeby se zúčastnit projednávání jeho chování, oznámit změny (např. změna bydliště, tel. čísla apod.). Zároveň je rodič povinen seznámit se s řádem školního klubu a respektovat jej.
 2. Rodiče se mohou seznámit s činností a akcemi klubu na webových stránkách školy. Svým podpisem v přihlášce dávají souhlas k případnému zveřejnění fotografií svých dětí k prezentaci klubu a školy (ve školním časopise, na stránkách školy), nikoli k jiným účelům.
 3. Školní klub dbá pokynů MŠMT s ohledem na aktuální hygienická a bezpečnostní upozornění.

 

 

 

 

                 

Komentáře nejsou povoleny.