Školní klub

Aktuality:

Fotogalerie

 

Upozornění:

Klub je otevřen každý všední den v době 13 – 17 hodin. 

Čipy neplatí pro děti z klubu. Děti se domlouvají ideálně předem s rodiči, kdy půjdou domů. Další možnost je mobilem s povolením vychovatele. Rodiče mohou také zazvonit, když je klub uvnitř, na zvonek „družina 3“.

Upozorňujeme, že maximální kapacita je 30 přítomných žáků. Po naplnění tohoto počtu nebude již žádný žák do prostoru klubu vpuštěn.

V případě výletu není klub pro zbytek dětí otevřen.

Podmínkou pro přijetí uchazeče k činnosti klubu je písemná přihláška.

Co klub nabízí:

Společenské hry, fotbálek, kulečník, prima povídání. A plno další her a zábav. Aktivita je samozřejmě dobrovolná. Někdo si bude chtít v klubu jen odpočinout a zrelaxovat, někdo si přijde zahrát hry, někdo si bude chtít v klubu plnit úkoly do školy či jen popovídat s kamarády.

Možné volnočasové venkovní aktivity:

Jumppark Zličín – 2,5 hodiny program- 190 Kč cena za jednoho žáka na hodinu+ protiskluzové ponožky za 60kč, pokud je žák nedonese sebou .

Aquapark Barandov – 2,5 hodiny program- 139 Kč cena za jednoho žáka na 100minut v aquaparku.

Lasergame Braník – 2,5 hodiny program- 3 hry za 250 Kč

Minigolf SK Tempo Praha blízko – okolo 2,5 hodiny program 140 Kč minigolfu na neomezenou dobu

Žluté lázně – 300 Kč pronájem beachvolejbalového kurtu pro více dětí, 150 Kč za pronájem ping pong stolu, pronájem šlapadla 350 Kč

Muzeum čokolády Chocostory na Staroměstské- 3 hodiny program 150 Kč pro jednoho.

Muzeum lega – program na 2,5 hodiny 130 Kč pro jednotlivce.

Království železnic -135Kč vstupné, spousta různých naučných programů i pro děti z druhého stupně.

Cíl klubu:

Setkávání se spolužáky a kamarády, zábava, společná tvořivá práce na různých aktivitách či projektech klubu, smysluplné trávení volného času.


Kontakt:

Bc. Milan Bednář – vychovatel školního klubu (pondělí, středy, pátky) 728 415 067, nebo přes bakaláře

Khrystyna Anokhina – vychovatelka školního klubu (úterý, čtvrtky) 775 294 866, nebo přes bakaláře

Bc. Alena Šťastná – vedoucí vychovatelka

druzina@zsskolni.cz

mobil: 603 189 845

Řád školního klubu

 1. Školní klub je v provozu ve dnech školní docházky od 13.00 hod. do 17.00 hod.
 2. Klub je určen žákům 4. – 9. tříd.
 3. Žáci jsou přijímáni k docházce do klubu na jeden školní rok na základě vyplněné přihlášky podepsané rodičem (zákonným zástupcem).
 4. Rodič (zákonný zástupce) stvrzuje svým podpisem na přihlášce, že žák může kdykoliv během provozní doby do klubu přijít a odejít. Je na svobodném rozhodnutí žáka, zda bude či nebude v klubu.
 5. Odhlašování žáka z docházky do klubu provádí rodiče výhradně písemně kdykoliv v průběhu roku.
 6. Výše platby činí 500 Kč na rok a je splatná do 14 dnů od podání přihlášky na účet školy č. 426000999/2010. Do zprávy pro příjemce rodič napíše jméno žáka a účel platby.
 7. Do klubu přicházejí a odcházejí žáci samostatně. Opakovaný návrat do klubu je povolen do 16.00 hod. (pouze 1x). Žáci se při svém příchodu a odchodu nahlásí vychovateli/ce, která je zapíše do denní docházky.
 8. Školní klub mohou žáci navštěvovat pravidelně nebo pouze v některých dnech podle potřeby.
 9. Maximální kapacita je 30 přítomných žáků. Po naplnění tohoto počtu nebude již žádný žák do prostoru klubu vpuštěn.
 10. Vychovatel/ka nese zodpovědnost pouze za žáky, kteří se fyzicky nacházejí v prostoru klubu, zabezpečuje ochranu a rozvoj fyzického, psychického a sociálního zdraví žáků. Za žáka, který se nedostavil do klubu, vychovatel/ka nezodpovídá.
 11. V prostorách školního klubu, v prostorách školy a jejím okolí se žáci chovají dle řádu školy a školního klubu. Nepoužívají bez dovolení mobilní telefony, chovají se patřičně k zařízení a majetku školy, nijak jej neničí. Je zakázáno odnášet jakýkoliv majetek školy domů. Za porušení řádu klubu je považováno např. hrubé (agresivní) chování k ostatním či vychovateli/ce, i neslušné slovní projevy. V případě fyzického či vulgárního ataku vůči ostatním může vychovatel/ka žáka v týž den z prostor školního klubu vykázat. V případě opakovaných nežádoucích projevů může být žák vyloučen z klubu. O vyloučení rozhoduje ředitel školy.
 12. Povinností žáka je:
 • dodržovat řád školního klubu,
 • plnit pokyny vychovatele/ky klubu,
 • neopouštět bez upozornění prostory klubu ani budovu školy,
 • nenosit do školy větší peněžní hotovost či věci, které nesouvisejí se zájmovým vzděláváním. Za ztrátu, odcizení, či poškození vychovatelka neručí. Zároveň je zakázáno pořizovat nahrávky (audio, video, fotky).

13. Oblečení žáků a aktovky jsou odkládány na určená místa. Věci, které je možno zaměnit, si žáci patřičně označí. Žák si za své věci zodpovídá sám. V případě opuštění místnosti školního klubu si žák může své osobní věci uzamknout do své školní skříňky. Případnou ztrátu hlásí žák ihned vychovateli/ce. Za ztrátu volně odložených věci mimo určená místa vychovatel/ka neručí.

14. Žák má právo:

 • účastnit se všech činností klubu
 • na odpočinek, na oddechové činnosti odpovídající jeho věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech. Odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře. Mají nárok na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí a ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí, zásahu do soukromého života a poškozování pověsti.

15. Povinností rodičů je včas platit úhradu za klub, zajímat se o chování svého dítěte a v případě potřeby se zúčastnit projednávání jeho chování, oznámit změny (např. změna bydliště, tel. čísla apod.). Zároveň je rodič povinen seznámit se s řádem školního klubu a respektovat jej.

16. Rodiče se mohou seznámit s činností a akcemi klubu na webových stránkách školy. Svým podpisem v přihlášce dávají souhlas k případnému zveřejnění fotografií svých dětí k prezentaci klubu a školy (ve školním časopise, na stránkách školy), nikoli k jiným účelům.

17. Školní klub dbá pokynů MŠMT s ohledem na aktuální hygienická a bezpečnostní upozornění.

18. Školní klub v případě volnočasové aktivity mimo prostory školního klubu nemá pro děti, které  se neúčastní volnočasové aktivity, náhradní program.

19. V případě volnočasové aktivity mimo školní klub je vše předem oznámeno přes „Bakaláře“, či na stránkách klubu.

 

 

 

 

                 

Komentáře nejsou povoleny.